top of page

Shipping & Returns

SHIPPING POLICY

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ZUMBUCCA s. r. o., so sídlom Prostredná 18, 900 21 Svätý Jur, IČO: 46 650 326,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 22148/S, spoločnosť založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému e-shopu www.zumbucca.com (ďalej len "e-shop").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.zumbucca.com medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník vo väzbe na zákon č. 102/2014 Z.z. -  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a po potvrdení predávajúceho sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou ZUMBUCCA s. r. o.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, nedvíha telefón, a i.)  

* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Predávajúci uplatní právo na úhradu nákladov hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- kontaktovať nás písomne (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre vrátenie peňazí
- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt na svoje náklady a to za nasledujúcich podmienok:

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)

  • tovar nesmie byť použitý

  • tovar musí byť nepoškodený

  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

 

5. Cenové podmienky

5.1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Nie sme platcom DPH.

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

 

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť ZUMBUCCA s. r. o. si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa nasledovne:

 

Slovenská republika (SK)

 

poplatok za platbu na dobierku

1,- Eur

poplatok za platbu prevodom na účet

0,- Eur

doručenie tovaru slovenskou poštou - listová zásielka do 500g

2,- Eur

doručenie tovaru nad 500g - kuriérom

4,- Eur

zásielkovňa SR

3,9- Eur

 

Česká republika (CZ)

 

poplatok za platbu na dobierku     

1,- Eur

poplatok za platbu prevodom na účet

0,- Eur

doručenie tovaru kuriérom SPS

7,- Eur

 

zásielkovňa ČR

5 ,-Eur

 

EU (shipping in EU)

 

poplatok za platbu na dobierku

1,- Eur

poplatok za platbu kartou

0,- Eur

doručenie tovaru slovenskou poštou

podľa cenníka Slovenskej pošty

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti ZUMBUCCA s. r. o. uvedené vo faktúre alebo v mailovej notifikácii.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru.

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

 

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriéra na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti ZUMBUCCA, s. r. o. po vzájomnej dohode.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame na území Slovenskej, Českej republiky a členských štátov Európskej únie.

8.7 Dodanie tovaru na územie iných štátov, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti ZUMBUCCA, s. r. o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti ZUMBUCCA s. r. o. je pri jeho dodaní kupujúcemu zaslaná elektronická faktúra (ďalej "e-faktúra"), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  • či obal balík nie je mechanicky alebo inak poškodený prepravcom.

  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)

  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

  • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

9.4 Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

9.5 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené dopravou, bežným opotrebením, nesprávnym alebo nevhodným používaním, skladovaním, nevhodným ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením  alebo vystavením netypickým podmienkam (vyblednutie materiálu, žmolkovanie, vznik uzlíkov na tkanine, mechanické uvoľnovanie nitiek zo štruktúry použitého materiálu, deformácie výstuže bedrového pásu a ramenných popruhov a pod.  

9.6 Obal a obsah výrobku nesmie byť pri doručení mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Predávajúci nenesie zodpovednosť za balík poškodený prepravcom. Ak kupujúci zistí poškodenie obalu a obsahu balíka už pri preberaní, reklamáciu si uplatňuje u prepravnej spoločnosti.

9.7 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
ZUMBUCCA  s.r.o., Prostredná 18, 900 21 Svätý Jur

 

 

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.zumbucca.com

10.1 Spoločnosť ZUMBUCCA s. r. o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

10.2. Spoločnosť ZUMBUCCA s. r. o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť ZUMBUCCA, s. r. o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 22.10.2017.

bottom of page